Plato hondo decorado 592

Plato hondo decorado 592 de porcela tsuji